15:20, 28/01/2022

VPW: Lê Thị Kim Thanh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 11,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Kim Thanh
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: VPW
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14,400 CP (tỷ lệ 0.13%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 11,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 11,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 25,400 CP (tỷ lệ 0.23%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 21/01/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 21/01/2022.

  HNX