VPW: Lê Thị Kim Thanh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 16,600 CP

VPW: Lê Thị Kim Thanh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 16,600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Kim Thanh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VPW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25,400 CP (tỷ lệ 0.23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 21,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 42,000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 16,600 CP0,38%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường không đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/07/2023.

HNX