08:18, 25/02/2022

XMD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XMD của CTCP Xuân Mai - Đạo Tú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty – xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX