XMD: Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 5,000 CP

XMD: Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 5,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thanh Hải
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: XMD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15,400 CP (tỷ lệ 0.38%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,400 CP (tỷ lệ 0.26%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/03/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/03/2022.

HNX