16:41, 07/04/2022

XMD: Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 5,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thanh Hải
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
  - Mã chứng khoán: XMD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15,400 CP (tỷ lệ 0.38%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 5,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,400 CP (tỷ lệ 0.26%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 28/03/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 28/03/2022.

  HNX