Tin tức & sự kiện

15/08/2023

NXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/08/2023

NXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/07/2023

NXT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

19/06/2023

NXT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/06/2023

NXT: Thay đổi nhân sự

19/06/2023

NXT: Thay đổi nhân sự

10/06/2023

Giao dịch bổ sung - 319,087 CP

25/05/2023

NXT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2023

NXT: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thúy Nga

25/05/2023

NXT: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Lộc

21/04/2023

NXT: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

BCTC 2022 NXT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

20/04/2023

NXT: Trần Đình Quyết không còn là cổ đông lớn

13/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NXT của CTCP Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05 năm 2023, cụ thể sẽ theo thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

11/04/2023

NXT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/04/2023

NXT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/04/2023

NXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2023

03/04/2023

NXT: Bùi Minh Hằng không còn là cổ đông lớn

01/04/2023

NXT: Báo cáo tài chính năm 2022

28/03/2023

NXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023