Tin tức & sự kiện

23/09/2022

NXT: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 16/9/2022)

19/09/2022

NXT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

19/09/2022

NXT: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

19/09/2022

NXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và sửa đổi Điều lệ

16/09/2022

NXT: Ông Phạm Văn Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã mua 33,000 cổ phiếu tại ngày 09/9/2022

16/09/2022

NXT: Ông Nguyễn Quang Huy - Kế toán trưởng đã mua 40,300 cổ phiếu tại ngày 09/9/2022

16/09/2022

NXT: Ông Lê Quang Thạch - Thành viên HĐQT đã mua 100 cổ phiếu tại ngày 09/9/2022

16/09/2022

NXT: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng Ban kiểm soát đã mua 1,000 cổ phiếu tại ngày 09/9/2022

16/09/2022

NXT: Ông Hoàng Văn Công - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc đã mua 1,000 cổ phiếu tại ngày 12/9/2022

16/09/2022

NXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua của đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

05/09/2022

NXT: Ông Nguyễn Quang Huy - Kế toán trưởng đăng ký mua 40,300 cổ phiếu từ ngày 07/9/2022 đến 12/9/2022

05/09/2022

NXT: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua 1,000 cổ phiếu từ ngày 07/9/2022 đến 12/9/2022

05/09/2022

NXT: Ông Lê Quang Thạch - Thành viên Hội đồng quản trị đăng ký mua 100 cổ phiếu từ ngày 07/9/2022 đến 12/9/2022

05/09/2022

NXT: Ông Hoàng Văn Công - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đăng ký mua 1,000 cổ phiếu từ ngày 07/9/2022 đến 12/9/2022

05/09/2022

NXT: Ông Phạm Văn Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký mua 330,000 cổ phiếu từ ngày 07/9/2022 đến 12/9/2022

02/08/2022

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NXT của CTCP Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 3.300.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Phương án làm tròn: Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 311 cổ phiếu, khi đó số quyền mua của cổ đông A là 311 quyền mua, cổ đông A sẽ được mua thêm tương ứng là 311*1:1 = 311 số cổ phiếu. Theo đó không phát sinh cổ phiếu lẻ.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua: cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh (nếu có), Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối, chào bán tiếp cho các đối tượng khác (bao gồm nhưng không hạn chế cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo của Công ty) với các điều kiện tương ứng đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh khi được chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội).
               + Số tài khoản: 1019836552
          - Loại cổ phiếu đặt mua: loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 10/08/2022
               + Thời gian kết thúc: 06/09/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 10/08/2022
               + Thời gian kết thúc: 12/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum: Thôn 2 xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng một 01 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3.

22/07/2022

NXT: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

15/07/2022

NXT: Đính chính Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu

07/07/2022

NXT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu

05/07/2022

NXT: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng kèm Bản cáo bạch