Tin tức & sự kiện

04/11/2022

Giao dịch bổ sung - 2,980,913 CP

26/10/2022

NXT: Ngày 04/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

21/10/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,300,000 CP

19/10/2022

NXT: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 3,300,000 cổ phiếu

11/10/2022

NXT: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sửa đổi lần thứ nhất

04/10/2022

NXT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/09/2022

NXT: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 16/9/2022)

19/09/2022

NXT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

19/09/2022

NXT: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

19/09/2022

NXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và sửa đổi Điều lệ

16/09/2022

NXT: Ông Phạm Văn Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã mua 33,000 cổ phiếu tại ngày 09/9/2022

16/09/2022

NXT: Ông Nguyễn Quang Huy - Kế toán trưởng đã mua 40,300 cổ phiếu tại ngày 09/9/2022

16/09/2022

NXT: Ông Lê Quang Thạch - Thành viên HĐQT đã mua 100 cổ phiếu tại ngày 09/9/2022

16/09/2022

NXT: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng Ban kiểm soát đã mua 1,000 cổ phiếu tại ngày 09/9/2022

16/09/2022

NXT: Ông Hoàng Văn Công - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc đã mua 1,000 cổ phiếu tại ngày 12/9/2022

16/09/2022

NXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua của đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

05/09/2022

NXT: Ông Nguyễn Quang Huy - Kế toán trưởng đăng ký mua 40,300 cổ phiếu từ ngày 07/9/2022 đến 12/9/2022

05/09/2022

NXT: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua 1,000 cổ phiếu từ ngày 07/9/2022 đến 12/9/2022

05/09/2022

NXT: Ông Lê Quang Thạch - Thành viên Hội đồng quản trị đăng ký mua 100 cổ phiếu từ ngày 07/9/2022 đến 12/9/2022

05/09/2022

NXT: Ông Hoàng Văn Công - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đăng ký mua 1,000 cổ phiếu từ ngày 07/9/2022 đến 12/9/2022