Tin tức & sự kiện

11/07/2023

VKP: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

11/07/2023

VKP: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

VKP: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

VKP: Quyết định về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch

25/01/2017

Đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch

09/04/2014

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VKP của CTCP Nhựa Tân Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2014
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1: 1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 20/05/2014
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 638 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, TP.HCM.
          - Nội dung họp: Thông báo sau

01/11/2013

Giao dịch lần đầu - 8,000,000 CP


21/10/2013

Giao dịch trở lại sàn UPCoM


24/05/2012

Hủy niêm yết cổ phiếu

Ngày 24/05/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 533/2012/TB-SGDHCM về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã CK: VKP) như sau:
 • Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu).
 • Tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).
 • Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 72/2012/QĐ-SGDHCM ngày 24/05/2012.
 • Lý do: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa đã có lợi nhuận sau thuế là số âm trong 03 năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán: năm 2009 là -50,26 tỷ đồng, năm 2010 là -35,73 tỷ đồng và năm 2011 là - 58,59 tỷ đồng,  thuộc diện hủy niêm yết theo quy định tại khoản 21 điều 1 Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010.
 • Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 25/06/2012.
 • Ngày giao dịch cuối cùng: 22/06/2012

12/05/2011

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

Ngày 12/05/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 505/2011/TB-SGDHCM về việc cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã CK: VKP) được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát như sau:
 • Cổ phiếu VKP được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát kể từ ngày 13/05/2011 theo Quyết định số: 58/2011/QĐ-SGDHCM ngày 10/05/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.
 • Thời gian giao dịch của cổ phiếu VKP: chỉ được giao dịch 15 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa trong mỗi ngày giao dịch.
 • Giá tham chiếu của cổ phiếu VKP vào ngày 13/05/2011 là giá đóng cửa của VKP vào ngày 15/04/2011.
 • Biên độ dao động giá: +/-5% so với giá tham chiếu.

11/05/2011

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch

Ngày 10/05/2011, Tổng Giám Đốc SGDCK Tp.HCM đã ký quyết định số 58/2011/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã chứng khoán: VKP) ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch và cho phép cổ phiếu VKP được giao dịch trở lại theo diện chứng khoán bị kiểm soát (chỉ được giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa) kể từ ngày 13/05/2011.

   Giá tham chiếu của cổ phiếu VKP vào ngày 13/05/2011 bằng giá đóng cửa của VKP vào ngày 15/04/2011 (ngày giao dịch liền trước ngày bị tạm ngừng giao dịch) và biên độ dao động giá là +/-5% so với giá tham chiếu.

15/04/2011

Đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch

Ngày 14/04/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 411/2011/TB-SGDHCM về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã CK: VKP) như sau:
 • Tạm ngừng giao dịch cổ phiếu VKP kể từ ngày 18/04/2011 theo Quyết định số: 43/2011/QĐ-SGDHCM ngày 14/04/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.
 • Lý do: Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa bị thua lỗ trong hai (02) năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (năm 2009 và 2010).
 • Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét việc giao dịch trở lại của cổ phiếu VKP sau khi Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa công bố thông tin  Báo cáo giải trình cụ thể nguyên nhân thua lỗ và kế hoạch khắc phục.