BCTC 2023 LM7 - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 21 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 23,84% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 22,12%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất trong năm, đẩy lợi nhuận gộp tăng 16,2%.
  • Chi phí tài chính tăng 29,48%, trong đó chi phí lãi vay tăng 29,48%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 0,66%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 50 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 0.59 xuống 0.53, vòng quay các khoản phải thu duy trì ở mức 0.89.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây