BCTC Quý 4/2023 LM7 - Doanh nghiệp lỗ 21,07 tỷ đồng.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Lilama 7 ghi nhận doanh thu giảm 40,26% và giá vốn giảm 44,19.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 6,95 tỷ đồng, tăng 42,32%.
  • Trên cả năm 2023, doanh thu đạt 26,25 tỷ đồng, giảm 23,84%, lợi nhuận lũy kế âm 21,07 tỷ đồng, giảm 4,46%.
  • Chi phí tài chính trong quý 4/2023 giảm 4,67%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 4,67%.
  • Công ty thanh lý một số tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 91,5 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ được duy trì ở mức 50 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-03-2024 là 2.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây