BCTC Quý 3/2023 LM7 - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 14,12 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 13,54% và giá vốn tăng 29,05%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt mức âm 4,87 tỷ đồng, giảm 98,02%.
  • Chi phí tài chính tăng 35,99%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ đó.
  • Công ty thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 91,5 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 50 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu vào ngày 26-03-2024 là 2.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây