BCTC Quý 2/2023 LM7 - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 9,25 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần Lilama 7 vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 11,36% và giá vốn tăng 21,64% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 88,23% và lợi nhuận sau thuế đạt âm 5,75 tỷ đồng, giảm 102,83% so với cùng kỳ.
  • Kết quả tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 9,25 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 9,25 tỷ đồng, giảm 63,4% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 49,55% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 49,55% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 73,22 tỷ đồng, giảm 0,25% so với đầu năm.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 94,49 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 50 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 14-07-2023 là 2.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây