BCTC Quý 2/2023 LM8 - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,36 tỷ đồng, giảm 86,93% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Lilama 18 vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 36,26% và giá vốn giảm 38,15% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 15,93% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,36 tỷ đồng, giảm 86,93% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 504,71 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 2,36 tỷ đồng, giảm 50,92% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 28,87% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 29,03% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 608,37 tỷ đồng, tăng 2,01% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 523,07 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 93,89 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 19-07-2023 là 15.020 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây