BCTC Quý 2/2023 PPY - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,81 tỷ đồng, giảm 83,54% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 13,29% và giá vốn giảm 12,32% so với cùng kỳ.
  • Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 33,64% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13,93% và chi phí bán hàng giảm 2,65% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,81 tỷ đồng, giảm 83,54% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 2.124,88 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 4,62 tỷ đồng, giảm 64,69% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 27,39% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 27,39%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 17,49 tỷ đồng, tăng 2,96% so với đầu năm. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 172,26 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 93,44 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 14-07-2023 là 10.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây