BCTC Quý 2/2023 SVI - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 18,24% so với cùng kỳ, lãi 38,48 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 24,76% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 29,48%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty tăng 5,48% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27,23%, trong khi chi phí bán hàng giảm 14,81% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 38,48 tỷ đồng, tăng 18,24% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 736,05 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 68,31 tỷ đồng, tăng 12,79% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 38,98% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 58,04%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 81,66 tỷ đồng, giảm 42,39% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 666,8 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 128,32 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 19-07-2023 là 57.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây