BCTC Quý 3/2023 STG - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 42,58 tỷ đồng, giảm 37,01% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 33,78%, giá vốn giảm 35,73%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,32%, trong khi chi phí bán hàng giảm 3,54%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 42,58 tỷ đồng, giảm 37,01%.
  • Chi phí tài chính giảm 5,13%, trong đó chi phí lãi vay giảm 24,32%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 2.099,22 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 982,53 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 01-11-2023 là 48.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây