BCTC Quý 3/2023 TMB - Lợi nhuận quý 3 gấp 25,9 lần so với cùng kỳ, đạt 24,24 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 28,87%, giá vốn tăng 28,1%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 33,1% và chi phí bán hàng tăng 38,56%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 24,24 tỷ đồng, tăng 2.588,27%.
  • Chi phí tài chính tăng 101,66%, trong đó chi phí lãi vay tăng 199,13%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 228,52 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 150 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 01-11-2023 là 37.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây