BID: CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02

BID: CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm