BTN: Nguyễn Thị Thu Hà không còn là cổ đông lớn

BTN: Nguyễn Thị Thu Hà không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hà- Mã chứng khoán: BTN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 292,800 CP (tỷ lệ 6.66%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 89,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 203,800 CP (tỷ lệ 4.64%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 15/11/2021.

HNX