CHP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH Năng lượng REE

CHP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH Năng lượng REE

Công ty TNHH Năng lượng REE thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm