08:48, 25/04/2022

CMI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMI của CTCP CMISTONE Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
  + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Thông qua bầu mới Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
  + Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

  HNX