Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng báo lợi nhuận giảm hơn nửa, chuẩn bị đến hạn 170 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) vừa công bố thông tin tài chính định kỳ theo quy định liên quan tới chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Báo cáo tình hình tài chính năm 2023 cho thấy, tính tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 222,7 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 1,55 lần năm 2022 xuống 1,42 lần năm 2023, tương ứng với 316,2 tỷ đồng nợ phải trả.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ mức 83% năm 2022 xuống 76% năm 2023, tương ứng với khoảng 169,2 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Năm 2023, Công ty Phần mềm diệt virus Bkav ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu vì vậy cũng giảm từ mức 19% năm 2022 còn 8,4% năm 2023. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là vào ngày 26/5/2024.

Trước đó, vào tháng 5/2021, Công ty huy động 170 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 10,5%/năm cho năm đầu tiên và lãi suất tham chiếu cộng 4,5%/năm cho kỳ hạn 2 năm tiếp theo. Loại trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Đợt phát hành này có tài sản đảm bảo gồm: 5,443 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Bkav (được định giá 969,5 tỷ đồng) và 4,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.

Mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động để phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect.

Mới đây, vào tháng 2/2024, báo cáo tài chính từ Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect cho thấy, doanh nghiệp có khoản phải thu khó đòi 31,5 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Phần mềm Diệt virus BKAV. Đến thời điểm 31/12/2023, VNDirect đã phải trích lập dự phòng hơn 22 tỷ đồng đối với khoản nợ này từ BKAV Pro.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn