CTF: Thông báo thư đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024

CTF: Thông báo thư đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024

Công ty Cổ phần City Auto thông báo thư đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm