13:09, 07/03/2022

DIH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DIH của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: (dự kiến): 28/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường văn phòng Công ty tại 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  + Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;

  HNX