FSO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

FSO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FSO của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông đến từng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông đến từng cổ đông
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 10 năm 2023

HNX