Giao dịch lần đầu - 5,000,000 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch lần đầu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 31/05/2023

Tài liệu đính kèm