HAM: Lê Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT - đã mua 332,000 CP

HAM: Lê Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT - đã mua 332,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hoàng Nam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: HAM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 372,568 CP (tỷ lệ 3.87%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 704,568 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 332,000 CP7,31%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do điều kiện thị trường không thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/09/2023.

HNX