Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền 500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 05/04/2024

Ngày thực hiện: -