HAM: Lê Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500,000 CP

HAM: Lê Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hoàng Nam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: HAM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 372,568 CP (tỷ lệ 3.87%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Sở hữu cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/09/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/09/2023.

HNX