HAM: Vũ Thị Thủy - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 35,600 CP

HAM: Vũ Thị Thủy - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 35,600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Thủy
- Mã chứng khoán: HAM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 485,707 CP (tỷ lệ 5.04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 35,600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Sở hữu cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/08/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/08/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đào Đức Đại
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 95,137 CP (tỷ lệ 0.99%)

HNX