HHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 27/785 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác theo quy định.

HNX