17:16, 12/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/05/2022

Ngày thực hiện: 28/06/2022