15:54, 18/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 26/05/2022

Ngày thực hiện: 22/06/2022