17:06, 25/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 08/07/2022

Ngày thực hiện: 05/08/2022