Hủy niêm yết cổ phiếu

Loại sự kiện: Hủy niêm yết

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/06/2023

Ngày thực hiện: 02/06/2023

Tài liệu đính kèm