ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An
- Mã chứng khoán: ICI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 343,900 CP (tỷ lệ 8.6%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 343,900 CP (tỷ lệ 8.6%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá thị trường và thanh khoản của cổ phiếu không đạt kỳ vọng theo dự kiến
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/07/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Vinh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

HNX