ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 36,200 CP

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 36,200 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An
- Mã chứng khoán: ICI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 307,700 CP (tỷ lệ 7.69%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Vinh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 36,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 343,900 CP (tỷ lệ 8.6%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thanh khoản và giá của cổ phiếu không như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/02/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/02/2023.

HNX