ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 45,400 CP

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 45,400 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An
- Mã chứng khoán: ICI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 343,900 CP (tỷ lệ 8.6%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Vinh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 45,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 389,300 CP (tỷ lệ 9.73%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá thị trường và thanh khoản của cô phiếu không đạt kỳ vọng theo dự kiến
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/10/2023.

HNX