KDH: Thông báo thay đổi nhân sự - bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

KDH: Thông báo thay đổi nhân sự - bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền thông báo thay đổi nhân sự - bổ nhiệm Giám đốc Tài chính như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm