Không họp cổ đông 2 năm liên tiếp, HNX duy trì hạn chế giao dịch với một loạt cổ phiếu trên UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với một loạt cổ phiếu trên UPCoM do những công ty này chưa họp ĐHĐCĐ thường niên 2 năm tài chính gần nhất (2021-2022); chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán,...cá biệt có những công ty chậm nộp BCTC kiểm toán năm 6 năm liên tiếp. Cụ thể:

- Duy trì diện hạn chế giao dịch cổ phiếu TNM của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình do công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính; Chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

- Duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu SD8 của Công ty Cổ phần Sông Đà 8 do công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính Chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; Cổ phiếu bị hạn chế về thời gian giao dịch: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần;

- Duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu NHP của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP do công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định; Công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định; chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét và BCTC năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; Cổ phiếu bị hạn chế về thời gian giao dịch: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần;

- Duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu SD1 của Công ty cố phần Sông Đà 1 do công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định; Chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020, 2021, 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; Có vốn chủ sở hữu âm trong BCTC kiểm toán năm 2019; tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2019; Cổ phiếu bị hạn chế về thời gian giao dịch: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần;

- Duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu NDF của Công ty cồ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định do công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định; Chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; cổ phiếu chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch;

- Duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu KSS của Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico do công không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điếm kết thúc năm tài chính theo quy định; Chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã đuợc kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; Cổ phiếu chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cố phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch;

- Duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu KAC của Công ty cổ phần Đầu tu Địa ốc Khang An do công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thuờng niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định; Chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét và BCTC năm 2022 đã đuợc kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; cổ phiếu chỉ đuợc giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu đuợc đua ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch;

- Duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu DLR của Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt do công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thưòng niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điếm kết thúc năm tài chính theo quy định; Có vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

- Duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CTN của Công ty cổ phần Xây dựng công trình ngầm do công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định; Có vốn chủ sở hũu âm trong BCTC kiểm toán năm 2016; Chậm nộp báo cáo tài chính năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định;

- Duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CTA của Công ty cổ phần Vinavico do công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định; Chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; cổ phiếu chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch;

- Duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu NGC của Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong thời hạn tối đa kể từ thời điếm kết thúc năm tài chính; Công ty có báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên;

Ngoài ra, HNX cũng đưa một loạt cổ phiếu dưới đây vào diện bị cảnh báo từ 13/7 tới do chưa họp ĐHĐCĐ thường niêm 2023.

- Đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu BII của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, từ ngày 13/7 do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định;

- Đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu IBD của Công ty cố phần In tổng họp Bình Dương, từ ngày 13/7 do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính.

- Đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu TDE của Công ty cổ phần TIE, từ ngày 13/7 do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong thời hạn tối đa kể từ thời điếm kết thúc năm tài chính theo quy định;

- Đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAI của Công ty cố phần Nông dược HAI từ 13/7 do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông ứiường niên 2023 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định.

- Đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu MCG của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG, kể từ ngày 13/7 do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định;

- Đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu MCG của Công ty cổ phần (CTCP) Năng lượng và Bất động sản MCG, từ ngày 13/7 do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định;

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị cảnh báo các công ty trên phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phưong án khắc phục

Xem thêm tại vneconomy.vn