PMW: Đặng Hồng Đăng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 6,249 CP

PMW: Đặng Hồng Đăng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 6,249 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Hồng Đăng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PMW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 38,611 CP (tỷ lệ 0.1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6,249 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhận chuyển nhượng
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/08/2022.

HNX