16:23, 08/08/2022

PMW: Đặng Hồng Đăng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 6,249 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Hồng Đăng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: PMW
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 38,611 CP (tỷ lệ 0.1%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6,249 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhận chuyển nhượng
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/08/2022.

  HNX