PVV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Võ Thanh Hoài

PVV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Võ Thanh Hoài

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thanh Hoài
- Mã chứng khoán: PVV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 325,000 CP (tỷ lệ 1.08%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,175,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,500,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 12/08/2022.

HNX