SAL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

SAL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAL của CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến hội trường lầu 4. nhà khách Hải Đăng, số 70 đường Hạ Long, Phường 2. TP. Vũng Tàu.
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau.

HNX