SVI: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Nhà máy SX Bao bì Long Thành

SVI: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Nhà máy SX Bao bì Long Thành

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Nhà máy SX Bao bì Long Thành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm