SVI: Thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

SVI: Thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm