13:26, 25/05/2022

TDT: Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 500,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Thắng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: TDT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,874,500 CP (tỷ lệ 8.79%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 494,500 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 500,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,374,500 CP (tỷ lệ 6.44%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 19/05/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 19/05/2022.

  HNX