TNM: Trương Thị Cúc không còn là cổ đông lớn

TNM: Trương Thị Cúc không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Cúc
- Mã chứng khoán: TNM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 370,000 CP (tỷ lệ 6.39%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 370,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 23/12/2022.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX