Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/08/2022

Ngày thực hiện: 12/09/2022

Tài liệu đính kèm