Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/04/2023

Ngày thực hiện: 11/05/2023