15:47, 06/08/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 124 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 12/08/2022

Ngày thực hiện: 25/08/2022