Tự doanh Chứng khoán DSC bán cổ phiếu ACB, FPT, SSI

Chứng khoán DSC (Mã: DSC) công bố kết quả kinh doanh quý I với doanh thu hoạt động 134 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng đáng kể nhất là hoạt động môi giới, với doanh thu gần 34 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Chi phí môi giới quý I đạt gần 34 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và chiếm hầu hết chi phí hoạt động. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 45% về 14 tỷ đồng.

Quý đầu năm, lãi sau thuế đạt gần 59 tỷ đồng, gấp 5,3 lần kết quả cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận quý I của DSC gấp 5,3 lần cùng kỳ. (Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC).

Công ty đã tăng 4 lần khoản tiền gửi ngân hàng sau 3 tháng, từ 63 tỷ đồng lên 312 tỷ đồng.

Ở hoạt động tự doanh, DSC hạ khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 47%, xuống 233 tỷ đồng tại cuối tháng 3.

Khoản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chủ yếu nắm giữ chứng chỉ tiền gửi, với giá trị 1.860 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm.

Đáng chú ý, trong đó khoản cổ phiếu chỉ còn ghi nhận giá trị hợp lý hơn 700 triệu đồng, giảm sâu so với 227 tỷ đồng vào đầu năm (giảm 99,7%). Giá gốc giảm về 3 tỷ đồng, giảm 98,6%.

Thuyết minh FVTPL và HTM tại cuối tháng 3. (Nguồn: BCTC quý I của DSC).

Theo thuyết minh báo cáo kiểm toán năm 2023, tại thời điểm cuối năm, FVTPL đang ghi nhận các khoản đầu tư cổ phiếu ACB, FPT, SSI và các cổ phiếu khác. So với giá gốc còn lại (dưới 3 tỷ đồng), có thể kết luận DSC đã bán đáng kể các khoản đầu tư ACB, FPT, SSI.

Thuyết mình FVTPL của DSC tại cuối năm 2023. (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023).

Khoản cho vay hoạt động ký quỹ và ứng trước tiền bán của nhà đầu tư cuối kỳ đạt 1.996 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm, trong đó, cho vay ký quỹ chiếm 86%.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu 423 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng. Sau quý I, công ty đã thực hiện được 32% về doanh thu và 37% chỉ tiêu lợi nhuận.

Xem thêm tại vietnambiz.vn