15:02, 02/03/2021

V11: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V11 của CTCP Xây dựng số 11 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 15/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 5 – trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại lô E9 đường Phạm Hùng – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo theo giấy mời)
            - Nội dung họp: Theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật

  HNX